Jaren terug lag er een onzalig plan van de Gemeente om in het buitengebied van Tolbert woningbouw te realiseren, boeren werden uitgekocht, veel gemeenschapsgeld werd erin gestoken. Echter na een bouwcrisis en vertrekkende wethouders belande het plan in een bureaula. De gemeente verkocht met veel verlies de gronden weer. De boeren kregen subsidies voor het onderhoud van de elzensingels, behoud van bomen en natuur. boetes als zij niet op tijd of voldoende zorg gaven aan het behoud van het coulisselandschap. Er werden wandelroutes gesubsidieerd met gemeenschapsgeld, wat leidde tot Ommetje het Tolberter tochtje" een wandelroute die door veel wandelaars , Leekenaren, Tolberters zowel als toeristen word gewaardeerd. Dagelijks lopen veel mensen uit de dorpen deze route. 

Het gebied heeft door de rust en stilte invloed op de aanwezigheid van vele diersoorten. Velduilen, Kerkuilen, ijsvogels, bever,  boom en steenmarters, watersnip, reeen, vossen, hazen, fazanten,  roodbuiksalamander, zandhagedis, aardhommel, rosse woelmuis, spitsmuis, eekhoorn, ijsvogel, grote bonte specht, middelste bonte specht, groene specht, buizerd, dwergvleermuis, kraaien, roeken, egel, nijlgans,  sperwer, kiekendief, Er komen oude elzensingels voor, meidoornwallen, een prachtige populatie aan inheemse boomsoorten, ruim 400 bomen, bij diverse boerderijen stinzenflora. Het is een prachtig onaangetast stuk coulisselandschap.  Kortom een stiltegebied  waar eeuwenoude meidoornhagen en elzensingels  onaangetast horen te blijven om de rust en ruimte voor mens en dier te waarborgen.

Echter de bureaula werd opengetrokken; de oude plannen werden opnieuw gepresenteerd zonder enige vooraankondiging richting bewoners, want JA er wonen ook nog inmiddels zeer bezorgde mensen in dit gebied. Mensen die al jaren , generaties lang dit prachtige gebied onderhouden, koesteren en er met liefde en zorg voor de natuur wonen. wij willen graag het gebied beschermen behoud tolbertervaart coulisselandschap

Zonder enige kennis, compassie of  zorg voor de bewoners van dit gebied, de gebruikers, de dieren,de natuur, de historie en landschapswaarde liggen er plannen om dit prachtige natuurgebied te veranderen in een Campus, woonwijk. 

 

Maak kennis met het gebied en loop eens door het prachtige landschap.

Het Tolberter ommetje

 

CAROLIEWEG
Aan het eind van De Zandhoogte volgt een stukje van de Tolberter leidijk, de (Oude) Carolieweg. Een leidijk is een lage dijk
die door de boeren aangelegd werd om het water en het veen
te keren. Ten noorden van de Carolieweg ligt het door houtsingels gevormde coulisselandschap.

 

DE WISSEL
De Wissel is het verbindingspad tussen de Tolbertervaart en
de Zandhoogte. Het pad is vernoemd naar de verbreding in de
vaart waar de tegemoet komende schepen elkaar konden
passeren. Hier kunt u genieten van door de boer ingezaaide
bloemenpracht.

 

HOLMERPAD
Het Holmerpad, ‘t Pad, de Oude Weg en het Malijkse Pad
zijn benamingen voor vier verschillende trajecten van een
eeuwenoud bewandelbaar kerkenpad tussen de dorpen
Tolbert en Marum. Het Holmerpad is sinds ongeveer 1960
niet meer in gebruik

 

 

teken de petitie op  https://petities.nl/petitions/behoud-cultuurhistorisch-landschap-tolbertervaart?locale=nl